Успешно защитена дисертация

На 12.01.2018 г. докторант Пламен Джапаров защити блестящо дисертационния си труд на тема „Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България” с научен ръководител проф. д-р Стефан Вачков. Научното жури в състав проф. дин Гарабед Минасян, проф. д-р Ганчо Ганчев, проф. дин Димитър Канев, доц. д-р Данчо Петров и проф.д-р Ст. Вачков единодушно гласува да му бъде присъдена образователната и научна степен "доктор по икономика".

На защитата присъстваха и представители на банковата практика, сред които г-жа Елена Бакалова - член на УС и изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк и г-жа Таня Полименова - регионален мениджър на Ти Би Ай Банк - Варна.

Защитата се превърна в своеобразна дискусия между представителите на научните среди и практиката, които изразиха становища за рисковата култура на банките у нас, стабилността на банковата система, ролята на валутния борд и др.

Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява д-р Пламен Джапаров и му пожелава много бъдещи научни успехи!

  

  

  


Върни се към новините